អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់បន្ទាប់បន្សំ » ដាក់ថង់ដាក់ថង់ដាក់ថ្នមកដាក់រាបស្មើនិងកាន់តែជិត (ថង់ដាក់ក្នុងថង់)