អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ផលិតផល » ដំណោះស្រាយកញ្ចប់វេចខ្ចប់ដែលបានផលិតជាមុន » ថង់កាហ្វេកាហ្វេបានផ្តល់ឱ្យម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់