អ្នកនៅទីនេះ: ផ្ទះ » ឧស្សាហកម្មកម្មវិធី » ដំណោះស្រាយវេចខ្ចប់ចំណីសត្វ » ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ស្ករស ២៥គីឡូក្រាម ដោយស្វ័យប្រវត្តិ